Cucuy: The Boogeyman (Z-Brush Study)
Z-Brush and Keyshot head with body painted in Photoshop.

Z-Brush and Keyshot head with body painted in Photoshop.

v1

v1

v2

v2

v2 Lighting Lighting Screen Grab

v2 Lighting Lighting Screen Grab

Z-Brush study of the Cucuy for CUCUY: The Boogeyman